Vaybee!
  |   Mitglied werden   |   Hilfe   |   Login
 
  #11  
Alt 21.01.2007, 19:26
Benutzerbild von caglalala
caglalala caglalala ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Bitti

Masal gibi başlayan hikayemiz sonunda kabusa dönüşmüştü. Aslında kademe kademe inen fakat kademe kademe çıkan hırçınlıklari kızgınlıklari hırs. Aşkın bu kadar biçimi varmış işte. Bunlara sebep olan olaylar, tesadüfler, bıkkınlıklar, alışkanlık, bağımlılık, şevk, tenimiz, O ve Ben. Suçlusu yokmuş meğersem. Aslında önce gizliden gizliye kafada bitiyormuş. Yürek anlıyor, kabul etmiyor. Ardından aşkta öğreniyor gönülde ama bu kadar güzel başlayan bir sevginin hakkını vermek istiyor, hırslanıyor. Alışkanlıklar engel oluyor, izin vermiyor. Ha birde unutmadan: gurur fazlasıyla söz hakkı kazanıyor. Sonra susmamaya başlıyor, hep o konuşuyor, önce bir taraf sonra her iki taraf. Şimdi yine öğrenmek lazım kendi kendine yetmeyi. Diğer yarı olmadan bir gelecek ummayı ve istemeyi. Unutmak zaten olmaz. Sonra yeni bir aşka yelkenlenmeyi..?

Hayır.., imkansız geliyor...

Başaramadık!

  #12  
Alt 22.01.2007, 17:28
Benutzerbild von lala1
lala1 lala1 ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 7
Standard ...wenn Freunde heucheln ...

...besonders wenn man noch mit naiven Idealen in eine Person vertrauen schenkt und ihm seine Freundschaft anbietet.
Zu verstehen und verstanden zu werden sind die wundervollsten Dinge, die in einer Freundschaft passieren können, doch wenn Eitelkeit in den Sümpfen ihrer menschlichen Schwächen einen Nährboden gefunden hat, dann blühen sie empor und Deine sogenannten Freunde verkaufen Dich, für ein wenig "Anerkennung" oder "Neid". Das sind Enttäuschungen, die Dich daran zweifeln lassen, dass es noch Menschen gibt, die reinen Herzens sind.
  #13  
Alt 26.01.2007, 11:28
ebrucuk07
 
Beiträge: n/a
Standard :)

ja ist es auch...man man wie kann man nur...-
  #14  
Alt 26.01.2007, 12:51
Benutzerbild von xpalankax
xpalankax xpalankax ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard du sagst es lalosch

man zweifelt wirklich oft, ob es noch menschen reinen herzens gibt. schön ist doch aber, dass die Enttäuschung eine "Endtäuschung" ist. :-)
  #15  
Alt 27.01.2007, 22:45
Benutzerbild von lala1
lala1 lala1 ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 7
Standard ...sehr schön gesagt!

Endtäuscht )

bunu sevdim!
  #16  
Alt 28.01.2007, 10:02
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard wenn ich nicht 100 werde, dass wäre eine

große Enttäuschung für mich.
  #17  
Alt 28.01.2007, 12:54
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard o.T.

Ülkemizin doðusuna kendini ârî sayan Kürtler ile Ermeniler, güneyine gene Kürtler, Ermeniler ve
Sami olan Araplar ile Yahudiler; batýsýna da yine ârî olan Yunanlýlar sahip
çýkmaya kalkýþýyorlar.
Gerekçe olarak ta bizim Anadolu"ya 1071"de geldiðimizi gösteriyorlar!.. Batýlýlar ve
onlarýn etkisinde kalan Doðulular, bizim istilacý, sömürgeci olduðumuzu
söylüyorlar!..

Ama tarih gösteriyor ki, ANADOLU"nun doðusu da batýsý da ta NUH PEYGAMBER
zamanýndan beri TÜRKLER"le meskûn idi!.. Güneye de batýya da medeniyeti TÜRKLER götürdü!..


Zaten böyle olmasa, bugün bütün medeniyetler yýkýlma noktasýna sür"atle
yuvarlanýrken; TÜRKLER hem ASYA"da hem de AVRUPA"da toparlanma ve tekrar seslerini duyurma
noktasýna yükselebilirler miydi?..

Notlarýmýzýn birinci kýsmýnda Doðu Anadolu"nun Türklüðünü;
SÜMERLER, ELÂMLER, GUTÝLER, KASÝTLER, URARLAR, SUBARLAR, KARLAR, MEDLER, PARTLAR"ý
inceliyerek göstermiþtik.

Sonra CELALEDDÝN HARZEMÞAH ile YAVUZ SULTAN SELÝM"i ele alarak KÜRTLER"in TÜRK
TARÝHÝ"ndeki yerini bulmuþtuk.

Bu ikinci bölümde BATI ANADOLU"nun Türklüðünü; PELASKLAR, ÝYONYALILAR, TÝRHENLER,
LÝDYALILAR, ETRÜSKLER, ÝSKÝTLER, ve MAKEDONLAR"ý inceliyerek göstermeye
çalýþacaðýz... Tezimizi dilbilim çalýþmalarý ile
destekliyeceðiz... Arkasýndan Batý Medeniyeti denen karmaþanýn nereye
dayandýðýný göstereceðiz... Bütün bunlar Türklüðün nerelere kadar
uzandýðýný ortaya çýkaracak.

Dileðimiz odur ki, ARTIK AÞAÐILIK DUYGUSUNDAN KURTULALIM!.. "Biz zaten herkesi
kendimizden yaparýz," kompleksinden sýyrýlalým... Biz yapsak ta, yapmasak ta
ASYA VE AVRUPA"DA PEK ÇOK ÝNSAN KENDÝNÝ TÜRK SAYIYOR, GELECEÐÝNÝ
TÜRKÝYE"YE BAÐLIYOR!.. ARTIK BU GERÇEÐÝ GÖRELÝM!

Þimdi bazý Batýlý tarihçilerin kasýtlý yönlendirmelerinden kurtulma
zamanýdýr!.. Onlarýn sakladýklarý belgeleri, gözardý ettikleri
kaynaklarý ortaya çýkarýp inceleme zamanýdýr. Artýk güneþ
balçýkla sývanamaz!..

BÝZ GERÇEKTEN DÜNYANIN EN ESKÝ MÝLLETLERÝNDEN BÝRÝYÝZ, ve
TARÝHÝN ÝLK GÜNLERÝNDEN BERÝ HÝÇ DEVLETSÝZ KALMAMIÞIZ!.. BU
ÖZELLÝK BAÞKA HÝÇ BÝR MÝLLETTE YOK!..

Günümüzde dahi baþka hiç bir milletin ayný anda bu kadar çok devleti yok. TÜRKÝYE,
KUZEY KIBRIS, AZERBEYCAN, NAHCÝVAN, KAZAKÝSTAN, TÜRKMENÝSTAN, KIRGIZISTAN,
TACÝKÝSTAN, ÖZBEKÝSTAN, AFGANÝSTAN, MOÐOLÝSTAN ve ESTONYA halen
baðýmsýzlýðýna kavuþmuþ TÜRK cumhuriyetleridir.

Ama iþ burada bitmez!.. Sýrada daha kimler var!..

Dünyadaki etkimiz böyle artma temayülü gösterirken, pýsýrýk liderlerimiz ve cahil
aydýnlarýmýz, GÜNEY ANADOLU"yu ve KIBRIS"ý bile gözden çýkaran bir tutum
sergilemektedirler.

Bunlar HALEP-MUSUL-ERBÝL-KERKÜK"ün TÜRK DÝYARI olduðunu, SURÝYE ve IRAK"ta
3.000.000"dan fazla TÜRKMEN"in yaþadýðýný, ÝRAN"da 17.000.000
AZERÝ"nin ilgi beklediðinden bile habersizdirler!.. Asya"ya heyet gönderirler de,
yarý halkýnýn dili UGURCA OLAN ESTONYA"yý akýllarýna bile
getirmezler!.. Halbuki ESTONYA kuyruðunda dolaþtýklarý Avrupa"nýn en önemli
noktasýndadýr.

Devlet büyüklerimiz "Komþusu açken tok yatan bizden deðildir" Ýslami prensibini
istismar ederek, AZERÝLER"i kesen Ermeniler"e yardým gönderirler de, AFGANÝSTAN"daki
TÜRK gruplara yardým etmeyi düþünmezler bile!..

Üstelik BABÜR ÞAH"ýn kurduðu HÝNDÝSTAN TÜRK DEVLETÝ"nin bugüne
yansýmasý olan, bünyesinde milyonlarca TÜRk barýndýran, bu yüzden
TÜRKÝYE"nin en yakýn dostu olan, dünyanýn tek ATOM silahýna sahip müslüman
ülkesi PAKÝSTAN ile iliþkilerimizi bozarlar!

Zamanýn akýþýna bu kadar ters davranan bu insanlarý, ve onlarý
yönlendiren Batýlýlarý uyarmak amacýyla, geçmiþi bir kere daha gerçekçi bir
anlayýþla ele almak istiyoruz.

Umarýz zihinlerdeki paslar silinir, gerekli dersler alýnýr.
  #18  
Alt 28.01.2007, 23:01
Benutzerbild von henrymiller
henrymiller henrymiller ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Manch einer greift bei Enttäuschung...

...zu kreativen(?), interessanten Maßnahmen...hehe. Guckst Du hier:

<a href="redirect.jsp?url=http://www.rache-an-laura.cx.la/" target="_blank">http://www.rache-an-laura.cx.la/</a>
  #19  
Alt 28.01.2007, 23:45
hunnybunny
 
Beiträge: n/a
Standard ..sözünde duramayan erkekler...

...önce insani tahrik ediyorlar.sonra hic bi ise yaramiyorlar...mesela oral, cogu yapamiyor bile idoten halt.
  #20  
Alt 29.01.2007, 16:28
Benutzerbild von cengaver
cengaver cengaver ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Daß es kein KOKOREC in Deutschland gibt!

ohne Text
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu