Vaybee!
  |   Mitglied werden   |   Hilfe   |   Login
 
  #22271  
Alt 31.07.2005, 19:37
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard FIBONACCI dizimi

Bu dizime :

FIBONACCI dizimi derler

...................... 1-1-2-3-5-8-13-21...............................

Her sayinin kendisinden önceki iki sayinin toplamina esit oldugu bir sayi dizimidir. Ayrica komsu sayilarin bölümleri PHI yi verir..

Mesela( VENÜS ) 5 köseli yildizin eliptik hareketlerinin verdigi ölcü bu dizimden kaynaklanir ve otomatikman Phi yi verir.

Fakat asirlar boyunca Tarot adi altinda Bir ideoloji ile Kilisenin yasaklariyla bu Yildizin verdigi sifreler gecilmistir.

kilisenin 5 köseli yildizi Cadilik simgesi veya sihir olarak Afaroz altinda tutmasi bosuna degildir.)

5 köseli yildiz Venüs gezegenin her dört yilda bir yaptigi eliptik hareketlerden meydana gelen bir sekildir ve PHI nin en üst düzeyde Kusursuz bir ifadesidir.
  #22272  
Alt 31.07.2005, 19:53
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard BALIKIZ :o)

Tanri bir gün asagiya, dünyaya bakar ve bütün yapilan seytanliklari
görür.
Karar verir bir melek göndermeye Asagiya, ayrintilari
incelemeye. Çagirir en iyi meleklerinden Birini, gönderir asagiya
bir müddet için. Melek geri döndügünde Tanri"ya cevap verir.
Der ki:

-"Isler kötü durum söyle; kötülerin sayisi %95, iyiler %5."


Tanri düsünür bir süre. Belki diger bir melegin de gitmesi ve baska bir
görüs açisindan olaylari incelemesi çok daha saglikli olacak. Böylece
çagirir ikinci bir melegi ve gönderir
asagiya onu da bir müddet için. Melek geri döner ve Tanri"ya cevap
verir.

-"Evet, isler gerçekten kötü.


Kötüler çogunlukta %95, iyiler azinlikta %5."

Tanri bakar ki durum hiç iyi degil. Karar verir kalan %5"i seytandan
korunmalari için desteklemeye, onlara moral vermeye, onlara ümit vermeye ...


Hepsine birer e-mail gönderir.
E-mailde ne der biliyor musun?bilmiyor musun????Demek bilmiyorsun ?????!!!!Sana da gelmedi ha ?.....
  #22273  
Alt 31.07.2005, 20:17
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard Vallahi Hadisleri bilmem ama

KURAN i kabul eden INCIL i TEVRAT i ve ZEBUR u da kabul etmek zorundadir.

Tahrif edilmistir edilmemistir.. o kimseyi ilgilendirmez..
CÜNKÜ BU KITAPLARIN ÖZÜNÜ KURAN OLUSTURUR: Yani 4 KITAP KURANDADIR !..
  #22274  
Alt 31.07.2005, 20:28
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard INCIL

Isa dan 450 yil sonra yeniden yazdirilmistir.

Fakat Bu Incil in yok oldugu anlamina gelmez..
Allah in Kitabi oldugunu Gölgelemez..
Cünkü INCIL diger kitaplar gibi KURANDADIR !..

Incil i Inkar eden otomatikman KURAN i INKAR EDER !..
  #22275  
Alt 31.07.2005, 20:32
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard 400 yil olacakti düzeltir;

ÖZÜR DILERIM !..
  #22276  
Alt 31.07.2005, 20:36
Benutzerbild von donpepelino
donpepelino donpepelino ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Askerde

Ayak üstü itman yapabiliyormusun yapta görelim komutaninin emrini yerine getirmen lazim.

Kuranda Peygambere uy diyor ondan Namazi niyazi ögren diyor bir iki ischkembeci kurtcudan ögren demiyor :O=))

Kuranin emirlerine uy uymuyorsan sus adam sansinlar seni gulu gulucu dul yabani seni hahahahahhahaa
  #22277  
Alt 31.07.2005, 20:40
Benutzerbild von donpepelino
donpepelino donpepelino ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Bu Isi Kurdun Ischkembesine Benzettiler

Kurdun ischkembesi baya vitaminli oldugunu söyliyen bir iki arkadas vardir zihni genisletiyor ve karinda fazla gaz yapmadigini söylerlerdi hep.

Kurdun ischkembesi halbuki yabani dishcki yer mirdar yer ve birde akilli oldugunu sanar.

:O=)))


Kuranda laik lik var dediler kuranda heykele tapma var dediler Kuranda Türke itaat edeceksin diye Ayetler sunanlar bile oldu.


Kuran moda kitabi deyil onun aciklamasi seneler önce yapilmis.

Size kim Peygamberlik görevi verdi Peygamberimizde laikcimidi yada asiri bir milliyetcimiydi.

Olmadigina göre bu zerdanilere uymamizi neden ikide bir istiyorlar.
  #22278  
Alt 31.07.2005, 20:42
Benutzerbild von donpepelino
donpepelino donpepelino ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Erdur cugum :O=)))

Benim kadar Atatürkcü olsaydin anlardir herseyi :O=)
  #22279  
Alt 31.07.2005, 20:42
Benutzerbild von xturkmachox
xturkmachox xturkmachox ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard eniskaya deine beiträge sind lächerlich

kafami iyak senin ))))))))))))))
  #22280  
Alt 31.07.2005, 20:45
Benutzerbild von donpepelino
donpepelino donpepelino ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Dini Moda Haline Getirenlere :)

Ba"zýlarý da "Kur"âný her çaðda, o asrýn
teknolojisinin, ilminin ýþýðýnda yeniden tefsîr etmek
ve Allahýn murâdýný açýklamak gerekir." diyerek
Kur"ân-ý kerîmi asra uydurmaya çalýþýyorlar. Tefsîr,
moda kitâbý deðildir. Her çaða, her asra göre deðiþik
tefsîr olmaz. Dinimiz eksik mi ki tamamlanacaktýr?
Yoksa fazlalýk mý var ki çýkarýlacak? Dinde eksiklik
ve fazlalýk olmadýðý için deðiþik, yeni bir tefsîre
ihtiyâç olmaz. Çünkü dine yeni birþey eklemek bid"at
olur. Dinimizin emrilerini deðiþtirmek kadar büyük
sapýklýk olur mu? Her çaða, her asra göre deðiþik
tefsîr yazmak demek, dini her asýrda, bozmak demektir.

Kur"ân-ý kerîmin ma"nâsýný Muhammed aleyhisselâm
anlamýþ ve hadîs-i þerîfleri ile bildirmiþtir. Doðru
tefsîr kitâbý O"nun hadîs-i þerîfleridir. Tefsîr
âlimleri, tefsîrlerini Peygamber efendimizden ve
Eshâb-ý kiramdan naklederek meydana getirdiler.
Bunlarýn tefsîrleri asra uygundur. Kur"ân-ý kerîmin
emîrleri, her asýrdaki insan için aynýdýr. Önceki
asýrlar için baþka, sonraki asýrlar için baþka ma"nâsý
yoktur.

Tehlikeli Kimseler

Peygamber aleyhisselâmdan gelen bilgileri, aynen
nakleden islâm âlimlerinden farklý bildirmek, dini
bozmak demektir. Kur"ân-ý kerîmi en iyi bilen
Peygamber efendimizdir. O"nun açýklamalarý bellidir.
Bundan daha baþka þekilde açýklamak, dini deðiþtirmek
olur, reform olur. Hadîs-i þerîfte buyuruldu ki:
(Ümmetime en çok tehlikeli olacak kimse, Kur"ân-ý
kerîmi yersiz te"vil edendir.) [Taberânî]

Her asýrda, her insana lâzým olan îmân ve ibâdet
aynýdýr. Asra göre îmân esâslarý ve ibâdet þekli
deðiþtirilemez. Bundan yarým asýr önce, Ýlâhiyat
Fakültesi profesörlerince namaz kýlma þeklinin
deðiþtirilmesi düþünülmüþ, câmilere "Asra göre modern
ibâdet âletleri" konulmasý teklif edilmiþti.

Asra göre, çaða göre tefsîr yazanlarýn böyle bir
düþünceleri yoksa, Ýslâm âlimlerinin bildirdiklerinde
deðiþiklik yapmadan ayný þeyi naklediyorlarsa, o zaman
"Asra Göre Tefsîr" demenin ma"nâsý yoktur. Eðer
deðiþiklik varsa, zaten mu"teber deðildir.

Asrýmýzdaki insana göre kitap yazýlacaksa, Ýslâm
âlimlerinin kitaplarý aynen alýnýr, günümüzde
kullanýlan kelimelerle, buluþlarla açýklanabilir.
Meselâ; müþrikler Peygamber efendimize, (Mescid-i
Aksa"nýn kaç kapýsý, kaç penceresi vardý?) gibi
suâller sormuþlardý. Fakat Resûlullah efendimiz
Mi"râca giderken etrafýna bakmadýðý için bunlarý
görmemiþti. Cebrâil aleyhisselâm Mescid-i Aksâ"yý
gözünün önüne getirince bakýp sorduklarýna cevap
verdi. Bu hadîse anlatýlýrken, (Televizyonda görür
gibi görmüþtü.) denebilir. Bu þekildeki bir açýklamaya
da "Asrýn Tefsîri" veya "Çaðdaþ Tefsîr" denmez.

Ýlmin ve Fennin Iþýðýnda Tefsîr diyenler de vardýr.
Ýlim ve fen, dinden ayrý mýdýr da ilmin ýþýðý deniyor?
Ecnebiler, din ile ilmi ayrý zannettikleri için böyle
yazýyorlar. Ecnebiyi taklid eden reformcular da ayný
þeyi söylüyorlar.

Dini Deðiþtirmek

Mecelle"nin Dürer-ül-hükkâm þerhinde (Zamanýn
deðiþmesi ile, örf ve âdete dayanan hükümler
deðiþebilir. Nassa, dayanan hükümler zamanla
deðiþmez.) deniyor. Ýmâm-ý Rabbânî hazretleri de
buyuruyor ki: (Ba"zýlarý, yapacaklarý deðiþikliklerle,
dini düzelteceklerini, olgunlaþtýracaklarýný
zannediyorlar. Ortaya bid"atler çýkarýyorlar.
Bid"atlerin zulmetleri ile sünnetin nûrunu örtmeye
çalýþýyorlar. Bunlar, dinin noksanlýklarýný
tamamladýklarýný iddia ediyorlar. Bilmiyorlar ki din
noksan deðildir. Kâmildir. Kur"ân-ý kerîmde meâlen
buyuruluyor ki:

(Bugün sizin için dininizi ikmâl eyledim. Üzerinize
olan ni"metimi tamamladým ve size din olarak
Ýslâmiyyeti vermekle râzý oldum.) [Mâide 3]

Dini noksan sanýp, tamamlamaya [asra göre, çaðdaþ
tefsîr yazmaya] çalýþmak bu âyet-i kerîmeye inanmamak
olur.) [C. 1, m.260]

Allahü teâlâ ve O"nun Resûlü Muhammed aleyhisselâm,
kýyâmete kadar hayat þekillerinde ve fen vâsýtalarýnda
yapýlacak deðiþikliklerin, yeniliklerin hepsine þâmil
olan hükümleri bildirdiler. Müctehidler de bunlarýn
hepsini açýkladýlar. Sonra gelen müceddid âlimler, bu
hükümlerin yeni olaylara nasýl tatbik edileceklerini,
tefsîr ve fýkýh kitaplarýnda
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu