Vaybee! Forum

Vaybee! Forum (http://localhost/forum/index.php)
-   Gesellschaft & Soziales (http://localhost/forum/forumdisplay.php?f=398)
-   -   Religion & Glauben (http://localhost/forum/showthread.php?t=4272)

01.01.1970 01:00

ENISKAYA icin :-)
 
Gerçek şudur ki, sadece Hz. Muhammed (s.a) ile ilgili Hz. İsa"nın müjdeleri ve haberleri değil, aynı zamanda bizzat Hz. İsa"nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinmenin muteber ve güvenilir kaynakları, Katolik Kilisesi"nin meşru ve geçerli saydığı sadece dört İncil değildir. Bu hususta belki de nisbeten daha muteber kaynak, Kilisenin "Muhtevası şüpheli" olduğu gerekçesiyle nazarı dikkate almadığı Barnabas İncili"dir. Çok ilginçtir, Hıristiyanlar bu kutsal kitabı saklamaya azami gayret göstermişlerdir. Bu kitap asırlarca herkesin gözönünden uzak kaldı. Onaltıncı asırda Latince tercümesinin nadir bir nüshası Papa Sixtus"un kütüphanesinde bulunuyordu ve kimsenin buna el sürmesine izin verilmiyordu. Ancak onsekizinci yüzyılın başında bu nüsha John Toland adında bir kişinin eline geçti. Bundan sonra çeşitli ellerden geçerek 1738 yılında Viyana İmparatorluk Kütüphanesi"ne ulaştı. 1907"de bu İncil"in İngilizce çevirisi Oxford-Clarenden Matbaası tarafından neşredildi. Ne var ki, bu eser piyasa çıkar çıkmaz, Hıristiyan dünyasında bir telaş başladı ve pekçok din adamıyla kilise çevreleri, bu kitabın fazla yayılmasının, Hıristiyan dininin yok olmasına neden olabileceği kuşkusuna kapıldılar. Neticede, basılan nüsha esrarengiz, ama planlı bir şekilde ortadan kaldırıldı. Bir daha da İngilizce tercümesinin yayınlanması mümkün olmadı. Aynı şekilde, Latince tercümesinden İspanyolca"ya çevrilen nüshanın onsekizinci yüzyılda piyasada ve kütüphanelerde bulunduğu belirtiliyor. Bu bilgiyi George Sell, Kur"an-ı Kerim"in İngilizce mealinde bize nakletmiştir. Ama İspanyolca çevirisinin de ortadan kaldırıldığı görülmüştür. Bugün maalesef bunun hiçbir nüshası hiçbir yerde bulunmuyor. Ben, Oxford"da yayınlanan İngilizce tercümesinin fotokopisini okuma fırsatını buldum. Barnabas İncili

kolaygelsin 22.09.2003 16:19

mübarek geceler ve MİRAÇ
 
Yarın akşam Mübarek Miraç Kandili..
Türk-İslam alemine hayırlı olsun..
---
Mübârek geceler, islâm dîninin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tövbeleri kabûl edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibâdet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmışdır. Bu geceleri ihyâ etmeli, yanî kaza namazları kılmalı, Kur?ânı kerîm okumalı, dua, tövbe etmeli, sadaka vermeli, müslümânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir.
Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.
-------
MİRÂC GECESİ: Yarın Receb ayının yirmiyedinci gecesidir. Mirâc, merdiven demektir. Resûlullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmiyen yerlere götürüldüğü gecedir.

ÖZET BİLGİ
Mekke ahalîsi îmân etmiyor. Müslümanlara çok sıkıntı veriyordu. İşkenceye başlamış, işi azdırmışlardı. Resûlullah çok üzüldü. Hicretden bir yıl önce, elliiki yaşında idi. Zeyd bin Hâriseyi alarak Tâif"e gitdi. Tâif halkına bir ay nasîhat etti. Hiç kimse îmân etmedi. Alay ettiler. İşkence yaptılar. Çocuklar taşa tuttular. Ümitsiz, üzüntülü, yorgun geri dönerken, mübârek bacakları yaralandı. Mekkeye yürüdüler. Karanlıkta şehire girdiler. Birkaç ay Mekkede çok sıkıntılı geçti. Her taraf düşmandı. Gidecek bir yer yoktu. Doğruca amcası Ebû Tâlibin kızı Ümmi hânînin evine geldi. Resûlullah efendimiz yiyecek, içecek istemem. Hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibâdet etmek, yalvarmak için bir yer bana yetişir, buyurdu.
Resûlullah o gün çok incinmişti. Abdest alıp, Rabbine yalvarmaya, afv dilemeye, kulların îmâna gelmesi, saadete kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülü idi. Hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi.

O anda, Allahü teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâma:
"Sevgili Peygamberimi çok üzdüm. Mubârek bedenini, nâzik kalbini çok incittim. Bu hâlde, yine bana yalvarıyor. Benden başka, hiçbirşey düşünmüyor. Git! Habîbimi getir! Cennetimi, Cehennemimi göster. O"na ve O"nu sevenlere hâzırladığım nimetleri görsün. O"na inanmıyanlara, sözleri, yazıları ve hareketleri ile Onu incitenlere hâzırladığım azâpları görsün. Onu ben tesellî edeceğim. Onun nâzik kalbinin yaralarını ben gidereceğim" buyurdu. Cebrâîl aleyhisselâm, bir ânda Resûlullah"ın yanına geldi. Mışıl mışıl uyuyor gördü. Uyandırmağa kıyamadı. İnsan şeklinde idi. Mubârek ayağının altını öptü. Bu şeklde Resûlullahı uyandırdı. Cebrâîl aleyhisselâmı hemen tanıdı ve: "Ey Cebrâîl kardeşim! Böyle vakitsiz niçin geldin. Yoksa bir hatâ mı etdim, Rabbimi gücendirdim mi? Bana acı haber mi getirdin?" buyurdu ve Rabbinin darılacağından çok korktu.
Cebrâîl: Ey bütün yaratılmışların en üstünü! Ey Yaratanın sevgilisi! Ey Peygamberlerin efendisi, iyilikler menbaı, üstünlükler kaynağı olan şerefli Peygamber! Rabbin sana selâm ediyor. Hiçbir Peygambere, hiçbir mahlûkuna vermediği nimeti sana ihsân ediyor. Seni kendine davet ediyor. "Lütfen kalk. Buyur, gidelim" dedi.
-devamı var-

kolaygelsin 22.09.2003 16:31

MİRAÇ GECESİ (2)
 
Kâbe yanına geldiler. Orada, bir kimse geldi. Göğsünü yardı. Kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Yine yerine koydu. Sonra Cennetten gelen Burak adındaki beyâz hayvana binip, bir anda Kudüs"te, Mescidi Aksâya geldiler. Cebrâîl aleyhisselâm kayayı parmağı ile deldi. Burakı oraya bağladı. Geçmiş Peygamberlerden bazısının rûhları insan şeklinde orada idi. Cebrâîl aleyhisselâm, Habîbullahı ileri sürdü. "Sen varken, başkası imâm olamaz", dedi. Namazdan sonra, mescitten çıkıp bilinmiyen bir mirâc ile, bir ânda, yedi kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük Peygamberi gördü. Cebrâîl aleyhisselâm Sidrede kaldı ve "kıl kadar ilerlersem, yanar, yok olurum" dedi. Sidret-ülmüntehâ, altıncı gökte bulunan büyük bir ağactır. Resûlullah, Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Refref adındaki bir Cennet yaygısı üstünde olarak Kürsî, Arş ve rûh âlemlerini geçip, bilinmiyen, anlaşılamıyan, anlatılamıyan şekilde, Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü teâlâyı gördü. Gözsüz, kulaksız, vâsıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuşdu. Hiçbir mahlûkun bilemiyeceği, anlayamıyacağı nimetlere kavuşup, bir ânda, Kudüs"e ve oradan Mekke-i mükerremeye, Ümm-i hânînin evine geldi. Yattığı yer henüz soğumamış, leğendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi.
-devamı var-

kolaygelsin 22.09.2003 16:43

miraç(3)
 
Sabah olunca, Kâbe yanına gidip mirâcını anlattı. İşiten kâfirler alay etti. Birkaçı sevinerek Ebûbekir"in evine geldi. Çünkü, bunun akllı, tecribeli, hesâblı bir tüccâr olduğunu biliyorlardı. Kapıya çıkınca hemen sordular:
Ey EbâBekir Sen çok kerre Kudüse gittin geldin. İyi bilirsin. Mekkeden Kudüse gidip gelmek, ne kadar zamân sürer dediler.
Ebû Bekir: İyi biliyorum. Bir aydan fazla, dedi.
Kâfirler bu söze sevindi. Akıllı, tecribeli adamın sözü böyle olur, dediler. Gülerek, alay ederek ve Hazreti Ebû Bekirin de kendi kafalarında olduğuna sevinerek:
"Senin efendin, Kudüse bir gecede gidip geldiğini söylüyor diyerek, Ebû Bekir"e sevgi, saygı ve güvenç gösterdiler.
Hazreti Ebû Bekir, Resûlullahın mübârek adını işitince, "Eğer O söyledi ise, inandım. Bir ânda gidip gelmişdir" deyip içeri girdi. Kâfirler neye uğradıklarını anlıyamadı.
Hazreti Ebû Bekir hemen giyinip, Resûlullahın yanına geldi. Büyük kalabalık arasında, yüksek sesle "Yâ Resûlallah! Mirâcınız mübârek olsun! Allahü teâlâya sonsuz şükürler ederim ki, bizleri, senin gibi büyük Peygambere, hizmetçi yapmakla şereflendirdi". deyince, diyecek şey bulamayan müşrikler dağıldı, îmânı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Resûlullah efendimiz, o gün Ebû Bekre "Sıddîk" dedi. Bu adı almakla, bir kat dahâ yükseldi.
Kâfirler bu hâle çok kızdı. Resulullah efendimizi mağlûp etmek için, imtihân etmeye yeltendiler:
Yâ Muhammed,Kudüse gittim diyorsun. Söyle bakalım! Mescidin kaç kapısı, kaç penceresi var, gibi şeyler sordular. Hepsine cevâb verirken, hazret-i Ebû Bekr, öyledir yâ Resûlallah, öyledir yâ Resûlallah derdi. Hâlbuki, Resûlullah efendimiz edebinden, hayâsından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Buyururdu ki, "Mescid-i aksâda etrâfıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. O ânda Cebrâîl ?aleyhisselâm?, Mescid-i aksâyı gözümün önüne getirdi. Görüyor, sayıyordum. Sorularına, hemen cevâb veriyordum". Yolda, develi yolcular gördüğünü söyledi. İnşâallah çarşamba günü gelirler buyurdu. Çarşamba günü güneş batarken, kervan Mekkeye geldi. Fırtına eser gibi olduğunu, bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hâl müminlerin îmânını kuvvetlendirdi. Kâfirlerin düşmanlığını artırdı.
(Rûh-ul-beyân)da (Tefsîr-i Hüseynî)den alarak ve (Bahr)de, imâmlığı anlatırken, diyor ki,"Resûlullahın Mekkeden Beytül-mukaddese götürüldüğüne inanmıyan kâfir olur. Göklere ve bilinmiyen yerlere götürüldüğüne inanmıyan ise, dâl ve mübtedi olur". Ya?nî sapık olur."
SON

23.09.2003 00:47

(!)
 
ich sage nur-wow!

okurken bile duygulandim...ihr müsst schon gute nerven haben..die "show" ist einfach einsame spitze...

ich persönlich habe mich eine woche nicht von dem erholen können..

fena olmustum yaw :)


ps.:falls der mann wieder auf der bühne hinfällt und mit dem sarg davongetragen wird-nach paar sekunden aber aus dem publikum wieder zur bühne rennt--dreht nicht gleich durch-

er ist es nämlich nicht..sein double war auf der bühne,das fällt einem nicht auf in dem moment..

VIEL SPASS (!!)--aranizda gidenler var ise

huelya19 23.09.2003 12:08

Wieso forscht man nicht nach Gott?
 
Wieso eigentlich nicht? Fehlt das Geld? Vielleicht der Sinn? Woran liegts, dass nicht alle zusammen nach Gott forschen, bis man ihn gefunden hat?

kes 23.09.2003 12:38

oh mein gott, wie lächerlich.
 
was willst du bitte an gott forschen???

entweder du glaubst daran oder du lässt es sein.

denkst du, du suchst nach dinosaurier knochen (tövbe tövbe allahim affet)

23.09.2003 12:57

hahahahahhahaha
 
hahaha wieso nicht .. lasst uns alle forschen .. vielleicht hockt er ja unterm tisch? .. vielleicht ist gott sogar auch
v!-member? der nick existiert jedenfalls :))

... aber ...

what if god is one of us? hoehoehoe...

1011posh 23.09.2003 15:08

Bilimsel arastirmak Allah"dan
 
uzaklastirir. Bilimle Allah kesfedilmez, bunlar iki farkli konudur. Bilime egildikce bir cok sorunun dogada sakli oldugu görülür, buda arastirani Allah"dan uzaklastirabilir. Su an yapilan bir cok bilimsel arastirmanin öz bazi olarak Allah"i kesfetmek oldugu düsünülebilir. Kainati anlamaya calismak, gecmisi arastirmak, bugünü arastirmak ve bunlarla edinilen bilgilerle yarin hakkinda fikir yürütmek fiziksel analizm, biyokimya, biyoteknoloji gözüyle bakilmayip derinlesince kökünde evren sorusu arastirildigi düsünülebilir.
Fizikciler evrensel formül arayisi icerisinde yillardir.
Assagida dinin bilim hakkinda ne düsündügü konusunda biraz uzunca bir yazi bulacaksin, bakalim bu yazidan sonra ne düsüneceksin...
Daha önceki bölümlerde israrla belirttigimiz gibi Bati"nin eristigi fikirsel gelisme aydin siniflarin yüzyillar içerisinde insan aklini ve zekasini "özgürlüge" ve "bagimsizliga" ve "yaraticiliga" kavusturmak ve ayni zamanda insan sahsiyetini haysiyet duygusuna oturtmak amaciyle vermis oldugu savasimin sonucudur. Akilci gercekleri ortaya vurmak ve yaymak isteyen Bati"li aydin, her dönem i"tibariyule gerici çevrelerce suçlandirilmis, zindanlara atilmis, ya da yakilmis, fakat yine de yilmamistir. Denilebilir ki "medeni cesaret" gelenegi, Bati dünyasi için basari iksiri isini görmüstür. Bu gelenegi Bati"li aydin, eski Yunan"dan gelme bir miras olarak devir almis ve bunu bir de "insan sevgisi" ögesiyle ve "insan degeri" bilinciyle zenginlestirmis ve kendisine güç kaynagi yapmistir. Kisaca hatirlatalim ki eski Yunan bilginlerinin çogu, akilci usullerle edindikleri ve genellikle toplumun gelenek ve deger ölçülerine ters düsen gerçekleri, her türlü tehlikeye gögüs gererek savunmuslar, ve büyük bir medeni cesaretle ortaya koymuslardir. Örnegin müspet ilimlerin babasi kabul edilen Thales (MÖ 640-548) bilimsel gerçeklerin dinsel kaynaklarda degil akil kaynaginda yattigini açiklarken ve bunu kanitlamak üzere günes tutulmasinin akilci izahini yaparken, dincilerin saldirisina ugrayacagini bilmekteydi. Pythagoras (MÖ 582) dünya"nin yuvarlakligini, ya da bazi yildizlarin yerini, ya da sayi kuram"larini ve buna benzer seyleri ortaya vururken halk yiginlarinin ve bu yiginlari kiskirtan din adamlarinin hismina ugramis ve "Tanri"dan gelme gerçekler yerine kendi aklina uygun gerçekleri" ögretiyor diye suçlandirilmis, fakat yine de bildigini açiklamaktan geri kalmamistir. Ayni saldirilara Anaxagoras (MÖ 428) "da ugramistir: modern bilimlerin temelini atan ve örnegin günes ve ay ve yildizlarin olusumunu bilimsel yönden açiklayan ve böylece kendisinden yüzlerce yil sonraki dönemlerin ünlü bilginlerine (Galileo ya da Kant ya da Laplace gibi) kaynak isini gören bu eski Yunan bilgini, çevresinin dinsel inançlarina aykiri seyler ortaya koydu diye hapislere atilmis, ölümlere mahkum kilinmistir. Pericles gibi son derece genis görüslü ve cesur bir devlet adami"nin iktidarda bulunmasi ve kendisini korumasi sayesinde canini kurtarmistir. Yine ayni sekilde Democritis (MÖ 460) , ki atom kurami"nin ilk bulucularindan ve tibb ilminin ilk kurucularindan sayilir, hastaliklarin Tanri"dan degil mikrop"lardan (pislikten) geldigini ve Tanri"ya yalvarmakla degil fakat saglik kurallarina uymakla giderilebilecegini (ya da buna benzer akilci gerçekleri) söyledi diye din adamlari"nin ve halk"in saldirilarina ugramistir. O dönemde kendisini anlayabilecek pek az kimse vardi ve bunlardan biri Hippokrat (MÖ 460) idi, ki o dahi dua ve ibadet ile hastaliklari gidermenin mümkün olmadigini, ve ilah"larin emirleriyle ve din adamlari"nin uydurmalariyle olumlu is görülemeyecegini belirtirdi. Tipki Democritis gibi o da toplum düsmani ve "dinsiz" olarak damgalanmis, fakat yilmamistir. Beseriyetin yetistirdigi en büyük deha"lardan biri olarak bilinen Aristo (MÖ 384), çevresinin insafsiz saldirilarina ugrayan ve fakat her seye ragmen akilci bilim gerçeklerini haykirmaktan kaçinmayanlardan bir baska örnektir. Çesitli bilim dallarinda her seyi ilk kez o ortaya koymustur; kendisinden iki bin yil sonra insanliga büyük hizmeti dokunacak olan bilginlerin (örnegin Mandel ya da Herbert Spencer ya da Darwin ya da Linnaeus gibi) modern ilme kazandirmis olduklari bilim verileri, hep Aristo "nun vaktiyle yerlestirmis oldugu ilke"lere dayanir. Orta Çag dünyasi, onun yapitlarini kesfettikten sonra karanlik"tan kurtulup akil çagi"na çikabilmistir. Islam uygarligi"nin kurucularinin hemen hepsi onun kitaplarini yorumlamak suretiyle ilim yapabilmislerdir. SIk sIk belirttigimiz ve belirtecegimiz gibi Aristo, tipki kendi zamaninin diger ünlüleri gibi. "bilim" denen seyi ne din kitaplarinda ve ne de din adamlari"nin kerametinde ve sözlerinde aramistir. Onun indinde "bilim" denen sey, ancak ve ancak akil rehberligi ve arastirma yolu ile bulunan gerçekler tümüdür. Ona göre Tanri , insanlarin yazgisini keyfi olarak çizmez ya da kisilere davranis çizelgesi vermez. "Yazgi" sorunu insanlarin kendi özgür iradeleriyle ve kendi davranislariyle saptadiklari bir sorundur. Buna karsilik Tanri, denen sey sevgi kaynagi demektir. Ve iste bu tanim yolu iledir ki Aristo, Tanri kavramini, insanlar arasinda düsmanliklar ve savaslar yaratan bir güç degil fakat aksine sevgi bagi saglayan bir kaynak olarak görmüstür. Daha baska bir deyimle "Tanri" demek "Sevgi"" nin kendisi demektir ve bütün insanlar bu kaynaktan çikma seylerdir, yâni her bir insan Tanri"yi olüsturan bir zerredir. Tanri"yi bu sekilde tanimladigi içindir ki din adamlari ve halk yiginlari tarafindan "dinsizlikle" suçlandirilmis , yuhalanmistir. Eger Büyük Iskender gibi bir koruyucu bulamamis olsaydi, kuskusuz ki bu saldirilar karsisinda ömrü pek kisa olurdu. Eski Yunan dönemi"nin düsünür ve bilginleri"nin cesaret ve azmine verilecek daha nice örnekleri buraya sigdirmak kolay degildir; fakat söylemek istedigimiz sudur ki onlarin yarattiklari cesaret örnekleri, yüzyillar sonra Bati"li aydin"lara, fikir savasimi alaninda, hep birer ideal kaynagi olmustur. Orta Çag döneminde bilimsel gerçekleri "Kutsal" sayilan kitaplar yerine akilci arastirmalarda arama cesaretini gösterenler, hep bu kaynaktan yararlanmislardir. Örnegin Copernicus , dünyanin düz ve dönmez olduguna dair dinsel inançlari çürüten yapiti"nin "Önsözü" "nde söyle der: "Dünya"nin dönmekte oldugunu ilk kez söyleyen bilgin"in Niceta oldugunu Cicero"da okumustum. Daha sonra Plutarch"dan ögrendim ki, her ne kadar eski bilim adamlarindan bazi"lari dünyanin dönmez oldugunu kabul etmislerse de Philolaus ve Heraclides gibi bilginler dünya"nin döndügü fikrini islemislerdir. Onlarin görüslerini hareket noktasi yaparak ayni tez"i islemeye koyuldum" Daha baska bir deyimle Copernicus, her ne kadar ateste yakilma korkusu ile kitabini uzun yillar yayinlayamamis ise de, eski çag bilginlerinin cesaret örneginden yararlanmis olarak, dinsel inanislara karsi meydan okurcasina dünya"nin dönmekte oldugu konusuna egilebilmis, ve en sonunda korkuyu yenerek kitabini yayinlamistir.


Bati"li aydin"i etkileyen ve medeni cesarete sürükleyen sey sadece eski Yunan"in akilci bilim temsilcilerinin bilgi hazinesi ya da cesareti degil, fakat ayni zamanda onlarin (hiç olmazsa bir çogu"nun) insanliga karsi besledikleri sevgi, ve ayni zamanda insan aklinin üstün degerine olan inanç idi. Örnegin Aristo (her ne kadar kendi döneminin kölelik kurulusu konusunda fazla bir sey söylememekle beraber) , biraaz önce dedigimiz gibi, Tanri"yi "Sevgi kaynagi" seklinde tanimlamis ve insanlari bu kaynakta birlestirmeyi tasarlamis ve Kisi"yi de "Tanri"nin bir parçasi " olarak kabul etmekle ve "özgür irade" ögesiyle donatmis olmakla insan varligini "üstün deger" kertesine yükseltmek istemistir. Aristo "dan bin yil sonra Bati dünyasi"ni uygarlik asamasina dogrultan Orta Çag düsünürlerinin yaptiklari da bu olmustur. Bu tür bir "sevgi" ve insan varligina olan "inanç" sayesindedirki, akla ve mantiga ve vicdana aykiri ne varsa her seyle savasmayi görev bilmisler ve böylece Akil Çagi " ni ve bu Çag"in özelligi olan "insan"in kutsal degeri " fikrini yerlestirebilmislerdir. Bati"dakine benzer böyle bir gelismeye islam dünyasinda rastlamamaktayiz. Eski Yunan"dan yaralanan Islam bilginleri, ne o dönemin düsünürlerinin akilciligi"ndan ve cesaret örneklerinden ve ne de insan sevgisi"ne yer veren görüslerinden esinlenmislerdir. Cesaret yoksunlugu nedeniyle kendilerini seriat"in izinde göstermeye özenmislerdir. Eski Yunan kaynaklarindan edindikleri bilgileri, sanki bunlar Kur"an"da zaten varmis gibi göstermek istemislerdir. islam dünyasinda "aydin" diye bilinen kimselerin bu sekilde davranmalarinin iki nedenine deginmek gerekecektir ki bunlardan biri "Korku" digeri de "Insan sevgisinden ve insan varliginin kutsalligi duygusundan yoksunluktur".

dellymemo 23.09.2003 15:37

KANDILINIZ MÜBAREK OLSUN o.T.
 
ohne Text

dellymemo 23.09.2003 15:42

soviel ich weiss
 
kann man nur das erforschen, was man auch wirklich finden kann, und man kann dann nur etwas finden, wenn man etwas sehen,fühlen,riechen,schmecken oder hören kann...
ich glaub nicht, dass gott sich hier irgendwo rumbtreibt (tövbe,tövbe), so dass wir ihn auch noch sehen können...
laut unserer religion bekommt man gott einmal am tag zusehen, wenn man im himmel ist,
da sowieso keiner von uns dahin kommt...

kes 23.09.2003 16:40

hol die schaufel...
 
und fang an zu graben :p
vielleicht findest du was....ciao

23.09.2003 19:05

hepiniz o.T.
 
ohne Text

24.09.2003 01:13

man forscht nach nicht vorhandenen
 
so viel dazu ;o)

tiegerente 24.09.2003 16:20

DONTRABACHO
 
Dontrabacho

Wenn Du mir schreibst, bestehe ich auf mein Recht Dir antworten zu können! Burasi A Takimi degil Dingonun ahirida degil!

Warum ist Dein Gästebuch geschlossen?


Ich zitiere Dich " Koskocaman islamin mezheplerine sekte diyecek kadar aciz ve cehalet icinde seytana yar omus zavalli mahluk, sana söyleyecek tek sey
sana aciyorum"

Sen rahat ol ve bana acima, veresiye acimanin ne sana nede bana bir faydasi olur! Gercekten acinacak insanlara aci, ac kalan insanlara aci, aciki
faydan olsun yani faydan dokunsun! En azindan senede bir defa Rotkreuze git, Blut rettet leben!

Zu Deinen Vorwürfen fällt mir nur eins ein, ich bin Moslem yani ALEVITEN sind Moslems, wenn sie wie auch andere Menschen sei es Sunniten oder Schiiten, egal wie man heisst, denn Man kann einen Teig zu Kuchen oder zu Brot machen,oder nich? es ist denn noch der selbe Teig!

So ist es mit den verschiedenen Richtungen, sie gehen alle zu Allah!! Kein Menschlicher darf entscheiden wer Moslem ist wer nicht, ALLAH ist der jenige der dies beurteilen kann und KEIN anderer!!!“ Nun für diese Äussserung erwarte ich nur 100 % Zustimmung alles andere
akzeptiere ich von einem zurechnungsfähigen Menschen nicht und das bist Du ja scheints!


Freundchen zunächst einmal sollte das verstanden werden was ich schreibe, bevor irgendwelche Äußerungen losgelassen werden. Das ist Grundvoraussetzung für eine anständige Diskussion!


P.s

beni hanim sananlardan bana ne bunu ben ve tanrim billim yeter!

Ich gehöre nicht zu der Misch Gesellschaft yani deMischler Gesellschaft, in der kannst Du verweilen!

24.09.2003 21:11

tz
 
allhin 1 olduguna inanmiyorsun ozaman sen kizim...

24.09.2003 21:55

güzel bir cevapti ;)
 
Allahim ne kafalar dolasiyor dünyada..... (!)

24.09.2003 22:44

IHR HABT JA ZEIT
 
also IHR habt ECHT PROBLEME, die hätte ich auch GERNE und ZEIT müsst IHR haben, verwendet doch lieber die ZEIT für was anders zum Bleistift , ENGLISCH zu lernen oder sich um andere WICHTIGE sachen sich zu kümmern !!!

kes 25.09.2003 01:48

vallah..allah yardimcilari olsun :)
 
AMIN DIYELIM!

noah 25.09.2003 14:33

läuft schon
 
es wird bereits nach "gott" geforscht.
nach gott forschen, heisst nach geschichte forschen.

fragen wie "wieso & wo & wann enstehen religionen?" wurden schon immer beantwortet.

geschichtlich gibt es nicht "einen wahren" gott. er ist im wandel.

tja, stillstand ist der tot.
und wer tot ist, kommt ins jenseits.

wieso komplizierter machen, als es ist ?

Ciao!

kolaygelsin 25.09.2003 15:26

Bir hadise uymak
 
Büyük alimlerden Şiblî hazretleri diyor ki; Dörtyüz alimden ders okudum. Bunlardan dörtbin hadîsi şerîf öğrendim. Bütün bu hadîslerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum, diğerlerini bıraktım. Çünkü, kurtuluşu ve sonsuz saadete kavuşmayı bunda buldum ve bütün nasîhatleri hep bunun içinde gördüm.
Seçtiğim hadîs-i şerîf şudur:
Peygamber efendimiz bir Sahâbîye buyuruyor ki: "Dünyâ için, dünyâda kalacağın kadar çalış! Âhıret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış! Allahü teâlâya, muhtâç olduğun kadar itaat et! Cehenneme dayanabileceğin kadar günâh işle!".

noah 25.09.2003 15:27

nachtrag: schweinefleisch
 
Autor: CemNRW
Datum: (03/09/2003 - 0:18)
Forum: Religion & Glauben

Wertung bisher:
Ihre Wertung: genial sehr gut gut keine mittel schlecht unserioesSchweinefleisch - nur im Islam verboten?

Das dritte Buch Mose - Kapitel 11

11:7 Und ein Schwein spaltet wohl die Klauen, aber es wiederkäut nicht; darum soll"s euch unrein sein.

___________

Autor: Resit23
Datum: (03/09/2003 - 21:14)
Forum: Religion & Glauben

Wertung bisher:
Ihre Wertung: genial sehr gut gut keine mittel schlecht unserioesneee

es gibt noch mehr stellen. in der bibel. hab mal ein ganzes kapital darüber gelesen. Da kann man allgemein sehen wie die bibel bzw. das christentum verfaelscht worden ist. Da sieht man das unsere Religion eben unverfaelscht ist. Man sollte das mal lesen um eineiges besser zu verstehen.
___________

Autor: askimaskim24
Datum: (04/09/2003 - 0:11)
Forum: Religion & Glauben

Wertung bisher:
Ihre Wertung: genial sehr gut gut keine mittel schlecht unserioesEs ist auch wissenschaftlich

untersucht worden, Schweinefleisch ist ungesund.Und was der Gesundheit schadet, ist auch im Islam verboten!!!!!!!!
_____________________________________________


*lacht

lustig.

dass im alten testament ein schweinefleisch-verbot geschrieben steht, stimmt. juden essen kein schwein.

daraus zu folgern, das christentum wäre "erlogen" ist schwachsinn.
orthodoxe christen glauben nicht an das alte testament. sie handeln quasi nach der "sunna", jesus" worte & taten.

da die mosaischen religionen auf die vorgängerreligionen gründen, erlassen sie aus gründen des "schäfchenfangen" bzw. respekt vor andersgläubigen, dass deren götter nicht gegessen werden dürfen.
damals wurde unter anderem die sau angebetet, wie zB heute noch in indien die kuh.

damit die menschen sich auch daran halten, musste ein effektives mittel her.
was nahrung angeht, ist das effektivste mittel nunmal ekel:
wenn du den leuten erzählst, es sei unrein & mache dich krank, werden sie es tunlichst meiden.
und für die extrem-paranoiden wurde erfunden, dass schweine keine eifersüchtigen tiere wären, inzest betrieben etc.

geschichtl. gibt es aber nur die eine rechtfertigung.

Ciao !

tiegerente 25.09.2003 16:39

Kindskopf!
 
Wenn einer forschen sollte, dann solltest Du schnellstmöglich damit anfangen, denn Gott ist nicht in der ferne! Punkt, mehr will ich nicht sagen, ich reg mich nur auf!

tiegerente 25.09.2003 16:58

Warum so hypoventiliert Heute ;0)
 
und das schöne daran ist sie lösen zu können! Ohne Probleme wäre ich ein halber Mensch!

tiegerente 26.09.2003 15:27

Allahmi yardimcisi olsun? Neden?
 
Rost glüht nicht von selbs, sondern durch eine Flamme! Die alte muss selber an sich arbeiten!

tiegerente 26.09.2003 15:29

corr!
 
Allah akli, fikiri vermis yani hersiyi eksis olarak vermis! Daha ne versin! Herseyi eksiksiz olarak vermis!

tiegerente 26.09.2003 15:40

Hüll-le = Amoralisch!
 
Die Zwischenehe yani Hülle sagt euch das was? Mir bir vor kurzem nicht! Was ist das?

Eine Religion? (scheinen Ferse im Koran zu stehen)oder nur Tradition oder nur Unwissenheit der eigenen Religion?????????????????


es ist anscheinend eine Zwischenehe erforderlich wenn der Mann 3 Mal die Scheidung ausspricht und noch viel schlimmer es wird tatsächllich praktiziert in
arabischen Ländern und im osten der Türkei!

dass eine Frau nach einer Scheidung nicht den gleichen Mann wieder heiraten darf. Deswegen wird eine Zwischenehe vollzogen, wobei aber der sexuelle Akt (vermutlich) nicht durchgeführt wird oder nur geleugnet wird, keine Ahnung!

Die Zwischenehe ist Realität und an dieser Stelle muss man die menschliche Vernunft einschalten, wie kann eine Ehe ohne Sex stattfinden. Von daher kann ich die verharmlosung der Zwischenehe nicht verstehen. Im Osten der Türkei wurde/wird die Zwischenehe doch tatsächlich praktiziert. In dem Buch Kulleteyn von Turan Dursun soll ja einiges über dieses Thema stehen, habe es mir bereits bestellt, in diesem Roman wird die Zwischenehe erwähnt.

tiegerente 26.09.2003 15:49

Jetzt lassen wir mal diese
 
Themen die sich immer und immer hier wiederholen im wechsel!

Schweinefleisch - Kopftuch

Kopftuch - Schweinefleisch

reden wir mal über die Zwischenehe und darüber, dasssie praktiziert wird nur in welcher Form? In wieweit ist diese Form Realitätsnah! Bzw. wird diese Form geleugnet und Verhamlost?

tiegerente 26.09.2003 16:33

Eine in Maras protokollierte Aussage!
 
...kim bunları öldürürse cennetlik olacaktır.
Tötet die Aleviten, wer sie tötet kommt in den Himmel.

Diese in der Stadt Maraş protokollierte Aussage sollte die Stimmung des Mobs gegen die Aleviten steigern. Um was geht es?

Am 19 Dezember 1978 wird in Maraş, im Çiçek Kino, während der Vorstellung des Films "Güneş ne zaman doğacak - Wann geht die Sonne auf?" eine Bombe im Kinosaal gezündet, es gibt aber keine verletzten. Für einige Kinobesucher steht fest: "Es lebe die moslemische Türkei. Es lebe die nationalistische Türkei. Es lebe unser Kommandeur( Başbuğ) Türkeş. Die mordenden Kommunisten herrschen in Moskau (nicht hier). Das haben die Linken getan.” – “ Müslüman Türkiye, Milliyetçi Türkiye, Başbuğ TÜRKEŞ, Komünistler Moskova’ya, Katil iktidar” – “Bunu solcular attı.”.

Die örtliche Polizei kümmert sich um den Fall und verhaftet dabei einige Personen. Darunter auch Yusuf İlhan und Ökkeş Kenger. Es stellt sich bei der Untersuchung heraus, das sie die Bombe gelegt haben, und Material zur Sprengstoff herstellung bei sich führen. Die beiden sind aktive Mitglieder der MHP – Milliyetçi Hareket Partisi – der Nationalistischen Bewegungspartei sind. Beide werden vor den Haftrichter geführt und wegen Mangel an Beweisen entlassen.
Dann fängt der Stein an zu rollen:

- 20. Dezember 1978 wird in das Café Akın, welches dafür Bekannt ist, das es von Aleviten und Linken besucht wird, eine Bombe reingeworfen.
Es gibt wenige verletzte.
- 21. Dezember 1978 wird in das Haus des Judomeisters Güngör Gençay, von dem man weiß, das er Rechts gerichtet ist, eine Bombe reingeworfen, er befindet sich zur Tatzeit jedoch nicht im Haus
- Die beiden linksgerichteten Lehrer des Maraş Meslek Lisesi Hacı Çolak und Mustafa Yüzbaşıoğlu werden auf dem Heimweg von der Schule nach Hause erschossen. Beide sterben am 21. Dezember 1978 noch am Tatort
- Die Leichen der beiden Lehrer sollen am 22. Dezember 1978 in der Ulu Moschee die letzte “Ehre” erbracht werden,.In der Nacht zum 21. Dezember wissen die rechtsgerichtete und nationalistisch Gerichteten Personen:.”Die Kommunisten und die Aleviten werden einen Anschlag auf die Moschee verüben.” Diese Aussage verbreitet sich wie ein Lauffeuer und am 22. Dezember 1978 erscheinen 10 000 Menschen zur letzten Zeremonie.Währenddessen streunen rechtsgerichtete Personen in den Straßen von Maraş und pöbeln die Leute auf der Straße an,verwickeln sich in Schlägereien und zerstören an die 100 Geschäfte.
- Am Morgen des Samstags, es ist der 23. Dezember 1978, ertönt aus den Lautsprechern : “Die bei dem gestrigen Attentat verstorben Glaubensbrüder sind durch die Hände der Aleviten und Kommunisten umgekommen. Erweist ihnen (den Glaubensbrüdern) die letzte Ehre.” Somit sind die fundamente der Pogrome gelegt:.

Im Yörükselimviertel treffen sich auf der Uzunoluk Caddesi (Straße) an die 3000 Menschen, sie schwenken die Dreisichel Fahne (Üç Hilal Bayrağı) der MHP und rufen: “Tod den Aleviten! Schickt die Kommunisten nach Moskau! Es lebe die Nationalistische Türkei!” und “Was steht ihr noch, in Yörükselim werden unsere Freunde ermordet. Marschieren wir endlich!”.
Bewaffnet mit Holzknüppeln, Eisenstangen, Äxten, Messern und Stichwerkzeugen sowie Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen und Sprengstoff marschiert der Mob verteilt in mehreren Stadtvierteln Maraş’. Der Mob setzt Häuser in Brand, wirft Sprengstoffgranaten in die Häuser ein oder dringt in die Häuser ein. Die Häuser sind zuvor mit Farbe gekennzeichnet worden, es sollten schließlich nur Aleviten umkommen. Frauen werden die Brüste aufgeschlitzt, vergewaltigt und hingerichtet. Säuglinge werden vor den Eltern erschossen. Einer Achtzigjähren Frau werden die Augen mit einen Schraubenzieher durchstochen, dieses Verfahren wird auch bei Kindern, Frauen und Männern angewandt. Mit Äxten wurden Köpfe gespalten.
“Die Alevitem bringen in den anderen Vierteln unsere moslemischen Glaubensbrüder um, töten unsere Frauen, setzen Moscheen in Brand.” somit ist sich der sunnitische Mob sicher, dass die Aleviten gestoppt werden müssen. Die Schlächterei in Maraş geht weiter, “Gavurlara Ölüm. Yaşasın Cihad.”. „Tod den Ungläubigen. Es lebe der heilige Krieg.“
Der Innenminister İrfan Özaydınlı verfolgt die Geschehnisse in Maraş und ist sich sicher, das hinter den Geschehnissen die Linken stecken, und trifft sich mit Vorsitzenden der MHP Alparslan Türkeş. Um zu Beraten wie man gegen die Linken vorgehen sollte. Der Premierminister ruft den Ausnahmezusstand für die Region aus. Die Straßen von Maraş sind mit Leichen gesäht.

tiegerente 26.09.2003 16:40

menschliche Moral/Ethik!
 
Der Grund warum ich diesen Beitrag eingefühgt habe, werden sich jetzt einige Schlaumeier fragen! Na einiges darf einfach nicht in Vergessenheit geraten!

Das die Menschen nichtsdestotrotz an solche Massaker erinnert werden müssen, damit ihnen moralische Grenzen gesetzt werden können, die nicht mal im heiligen Buch stehen, es gibt auch menschliche Moral/Ethik!

kardelencilesi 26.09.2003 17:57

Be-(Wertung)
 
Was bitte hat das denn in diesem Forum zu suchen? Dies ist ein Religions- und Glaubensforum und kein Geschichtsforum für Ideologen! Es ist schön dass man einige wichtige Ereignisse nicht vergessen sollte, aber muss man dafür wie die türkischen Medien auch zu tun pflegen historische Akten immer wieder auffrischen, um so die alten Wunden wieder zu schürfen? Was um Gottes Willen haben die Sunniten im Allgemeinen mit dieser Sache zu tun und wieso versucht man die Beziehung zwischen Alewiten und Sunniten auf einige wenige politisch motivierte Terrorakte zu reduzieren? Ich will hier keine Buntmalerei betreiben, aber wir als einigermaßen intelligente in Deutschland lebende aus der Türkei stammende Menschen sollten endlich aufhören in der Vergangenheit zu leben und uns der gegenwärtigen aktuellen Problemen zuwenden. Aus der Geschichte soll man Lehren ziehen und nicht wie einige Fanatiker sie als Rachetafel betrachten. Wo die Ängste geschürt werden um so einigen paranoiden Menschen Butter auf ihr Brot zu streichen. Es ist nicht die Zeit des Streits, sondern vielmehr die Zeit der Besonnenheit und des Friedens. Menschen, die diese und andere schwere Zeiten durchgemacht haben, gehen mit diesen Schmerzen besser und besonnener um, als diejenigen, die aus dem Fanatismus, gleich welcher Art, ihren Lebensimpuls beziehen. Die Türkei und auch die Bevölkerung haben gute und fortschrittliche Schritte seit den unglückliche Zusammenstoßen zwischen rechten und linken Dogmatikern gemacht. Dies haben wir zuletzt in den freundschaftlichen Beziehungen zwischen den radikalen Rechten und den radikalen Linken, mit dem Motto „Gemeinsam für die Türkei“ gesehen. Auch zwischen Alewiten und Sunniten gibt es spätestens seit den 90’er Jahren gute und aufschlussreiche Dialoge. Aber die aus der Türkei stammenden Migranten haben eine Neigung dazu in der Geschichte zu leben, sie nehmen das Leben als konserviert und statisch wahr. Sie leben gleich den Sträußen, die ihre Köpfe in den Sand stecken und so auch denken wie sie handeln! Die Zeit der Besonnenheit und des Friedens ist schon längst angekommen, vor allem weil wir Menschen sind, die in einem Zeitalter der Globalisierung auch menschliche leben wollen!

kardelencilesi 26.09.2003 18:19

Weltethos und mehr!
 
[Du sagst: ....damit ihnen moralische Grenzen gesetzt werden können, die nicht mal im heiligen Buch stehen, es gibt auch menschliche Moral/Ethik...]

Das Ziel aller Religionen ist die Menschen zur Tugendhaftigkeit zu erziehen. In diesem Zusammenhang sagte auch der Prophet Muhammed (sas): „Ich bin gesandt um die gute Moral zu vervollständigen“. Aber auch andere Propheten haben immer wieder das selbe betont, dass das menschliche Leben heilig ist und eine Seele zu töten dem Mord an der ganzen Menschheit gleichkommt. Die Moral/Ethik kann man nicht von der Religion gesondert sehen, denn alle moralischen bzw. ethischen Prinzipien haben ihre Wurzel in den Religionen. Seit dem ersten Propheten Adam verkündet Gott durch sein Gesandten moralische Werte und die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Gebote. Dazu kann man auch zeitgemäße Stimmen, wie dem weltweit bekannten deutschen Denker Hans Küng in seinem Buch „Weltethos“ hören. Es gibt keine moralische Regel, die nicht in den heiligen Büchern aufzufinden wäre!

kardelencilesi 26.09.2003 19:03

Islam"in ilme bakisi
 
Posh arkadasim uzunca yazmana ragmen yazini okuma liyakatinde bulundum, cünkü mürekkeb yalamisa benziyorsun, en azindan yazindan bu kanaate vardim, fakat Islam üzerine yazmana ragmen Islam’in ana kaynaklari olan Kuran ve Hadislere niye bakmadigini sormak isterdim, cünkü insan birsey hakkinda bir bilgi edinmek istiyorsa o seyin veya sahisin bu konu hakkinda ne dedigine bakar, bu da Islam dini olgusunda Kuran ve Hadisdir. Kurani acttiginda nice yerlerde Tabiatdaki olaylara isaret edilerek „düsünmüyormusunuz, der almiyormusunuz“ ikazlar veya motivasyonlarinin yapildigiyla karsilasiriz,bunun haricinde Islam, Kainat yaratilmis bir kitaptir ve Kuran’da vahy edilmis bir kainattir demekle Kainat ile Kuran’in birbirine tercüme olduklarini ve birbirlerinin ayinesi olduklarini söylüyor. Bu gercegi söyleyen ve isaret eden nice Hadisler ve Ayetler vardir. Inanan insanlar herseyin yaraticisi olarak Allah’i görüyor ve O’nun yarattigi herseyde onun Esmasinin (Isimleri) mevcudiyetine sahid oluyorlar. Simdi derin teolojik anlatimlara girmeden söyle bir örnek vermekle yetinecegim bir resim ressama isaret ettigi gibi yaratilmis olan hersey kainatda mevcut olan ve zaman mekan kanunlari gecerli olan kainatin disindaki varliklar bile Allah’in El-Halik ismine (Yaratici sifatinin) isaret etmektedir. Bundan dolayida ilim/bilim insani Allah’tan uzaklastirir düsüncesi pek dogru degildir, hatta bu baglamda Albert Einstein bile „dinsiz ilim kör, ilimsiz din ise topaldir“ demistir!
Simdi tabii bugünlerde ilim diye yutturulmak istenen cok sey var ki bunlar faraziyelerden (Hypothese) baska bir sey degildir. Bu faraziyelerin ispati hic bir sekilde mümkün degildir,olsaydi sayet kanun olurdu, faraziye degil. Bir de bazi ilim dallarinda bazi ana kabuller var yani felsefi düsünceler var, ve bu felsefei altyapiya sahib olan ilimlerde maalesef gercek bir ilmi hürriyetden bahsetmemiz mümkün degildir, aynen Evrim faraziyesinde oldugu gibi. Tabiiki koca koca ilim/bilim adamlari „minareyi calan kilifini uydurur” atasözümüz misali güya ilmi ispatlarla ve –kabuller (Pseudeowissenschaftliche Annahmen) bunlari bir gercekmis gibi göstermeye calismaktalar maalesef.

kardelencilesi 26.09.2003 19:22

Alevi mesrebli Sünnilere dair
 
„..kim bunları öldürürse cennetlik olacaktır „ veya su adresdeki varyasyona göre <a href="redirect.jsp?url=http://www.aleviyol.com/maras.htm" target="_blank">http://www.aleviyol.com/maras.htm</a> „..kim Komunist Alevileri öldürürse cennetlik olacaktir“ gibi degisik sekillerde tekrarlanan bu sözler her akli basinda olan birinin bilecegi gibi ancak bir PROVOKATÖR’ün dilinden cikabilirdi. Buna benzer provpkasyonu Gazi Osman Pasa olaylarinda da yapmaya calistilar, fakat ugraslari akli selimli Alevi ve Sünni düsünürler tarafindan anlasilarak, hemen buna karsi ataga gectiler sevgi ve saygi sözlerinin tekrarlanmasiyla. Ne Sünni salt Sünni kimliginden dolayi Allah katinda daha sereflidir, ne de Alevi sadece Alevi kimliginden dolayi Allah nezdinde daha iyi bir konumda olacaktir, ancak ve ancak takva ve ahlak yönünde iyi olanlar Allah’in nezdinde daha iyi bir pozisyonda olacaklardir, takvayi ölcen bir ölcek olmadigindan hic bir insanin hakki degildir, su veya bu sadece kimliginden dolayi daha iyidir veya daha kötüdür demege. S. Arvasi Türkiye’deki Sünniler (Türk Islam’i baglaminda) anlatmak icin söyle diyor: „Biz Alevi mesrebli Sünnileriz“!

27.09.2003 11:11

o.T.
 
Es ist sehr traurig dass es in den 70 er Jahren zu solchen Vorkommnissen kam..aber diese Geschehnisse sind nunmal da gewesen und sind heute noch aktuell!Man kann sie nicht verleugnen!Wie kann ein eine Gruppe von Menschen Kinder,Frauen und 80 jährige misshandeln bzw. bis zum Tod quälen!Wie kann das sein???Haben diese Kreaturen überhaupt kein Respekt vor dem menschlichen Wesen?Benim gözümde bu insanlar zamaninda insanlikdan cikmis ve vahsilesmis!Birak insana olan saygiya allah"a olan saygi nerde kalmis?Leider gibt es heutzutage immer noch solche Provokateure (von beiden Seiten) die meinen dass man die Menschen aufeinander hetzen muß um politische bzw. religiöse Macht zu erlangen.Wofür das alles???Das sind alles vergängliche Dinge....Macht,Reichtum,Wohlstand und Glück sind Dinge die den menschen vielleicht für einen Augenblick froh machen und ihn mächtig fühlen lassen!Aber wir alle werden sterben und vor Gott sind wir alle gleich gestellt...da wird nicht in klasse unterteilt!
Lange Rede kurze Sinn.Diese schrecklichen Vorfälle sollten uns an mehr MENSCHLICHKEIT,TOLERANZ,RESPEKT und LIEBE erinnern!

27.09.2003 15:02

alte!? *g*
 
no comment ;)

wolfspider 27.09.2003 16:20

:-P
 
na, *Alte* ???
großmütterchen, moruk, ihtiyar heye"eti ba$kani, bakim evi müdâvimi,
sosyal sistemimizim, emeklilik kurumumuzun yegâne iflâs sebebi...
wollte dir nur noch einmal nachträglich zu deinem 98sten Geburtstag gratulieren........
Omi Hildegunde vom Nachbarzimmer No.357 im Altersheim sagte, du hättest vor einer Woche deinen vorletzten Zahn verloren....stimmt das ??
ps...der Herr Meier vom Bestattungsinstitut Meier&Geier hat angerufen, er meinte, wenn du die hundert voll kriegst, kriegst du einen Rabatt.....yani anliyacagin: gözünü seveyim , o tek di$inle $u iki seneyi de idare ediver, ne olur....

27.09.2003 19:00

:o)
 
*gebiß raus hol*

söyleyene bak ya lol..

nicht maln kleinen scherz kann man sich hier erlauben... alla alla.. :)

kes 28.09.2003 01:57

ohh selam bossi ;)
 
gebe dir recht :)

auch

unrecht :)

kes 28.09.2003 01:59

also ich denke...
 
dass jeder an einem höheren wesen glauben muss.

und glaube nicht, dass wir von affen abstammen, also bei einigen kann ich es mir vorstellen hehe, aber im ernst, denkt ihr nicht, dass die ersten menschen adam und eva wwaren???


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.